Love og privatlivspolitik


LOVE

 

 1. Foreningens navn er BRØNDBY KUNSTFORENING
 2. Foreningens formål er at virke for fremme af interessen for kunst. Dette søger foreningen bl.a. realiseret ved at:
  1. Afholde udstillinger, foredrag, diskussioner, kurser, studiekredse og anden kulturel virksomhed.
  2. Indkøbe og bortlodde kunstværker til medlemmerne.
  3. Virke for kunstnerisk udsmykning af egnede offentlige lokaler og pladser i Brøndby kommune.
 3. Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen fra et kalenderårs begyndelse.
 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Til foreningens udstillinger og øvrige arrangementer gives adgang for medlemmernes husstande i det omfang, pladsforholdene tillader. Hvert medlemskab deltager med et nummer i den årlige lodtrækning om indkøbt kunst. Betingelse for at deltage i lodtrækningen er, at  kontingentet er betalt for det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes.
 5. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Valgperioden er for bestyrelsen 2 år. Hvert år afgår efter tur 3 eller 4 af bestyrelsen samt begge bestyrelsessuppleanter. Formand og kasserer er ikke på valg samtidig. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
 6. Foreningen tegnes af formanden og kasserer eller 3 af bestyrelsens medlemmer.
 7. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, indkaldes med 14 dages varsel skriftligt. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april. Stemmeret har de medlemmer, der har betalt kontingent for det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes. Dagsorden skal indeholde:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Bortlodning
  10. Eventuelt

         Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage           før generalforsamlingen. Forslag til lovændringer skal udsendes til medlemmerne senest 2 dage før                 generalforsamlingen.

         Skriftlig afstemning foretages, såfremt ét medlem ønsker det. Generalforsamlingens afgørelser træffes             ved simpel stemmeflertal med undtagelse af ændringer i foreningens love, hvortil kræves fremmøde af             mindst halvdelen af foreningens medlemmer, hvoraf mindst 3/4 skal stemme for ændringerne.

         Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men der i øvrigt er flertal for lovændringer, indkaldes til             ekstraordinær generalforsamling inden en måned, med mindst 8 dages varsel.                                                   Vedtagelse kræver 2/3 af de fremmødte stemmer.

     8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller skriftlig begæring,                         underskrevet af mindst 25 medlemmer.                 

     9. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

    10. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens ejendele Brøndby kommune til anvendelse i                              overensstemmelse med foreningens formål. For opløsning af foreningen gælder samme regler som for            vedtægtsændringer.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 24.10. 1967,

revideret på generalforsamlingerne d. 24.4. & 7.5. 1968 

Den korte version:


Information om hvordan Brøndby Kunstforening håndterer dine Persondata.


Vi registrerer følgende: Navn, adresse, e-mail, tlf. og kontingentstatus.

Registreringerne sker i en database.

Formålet med registreringen er at kunne kommunikere via e-mail og fysisk brev med medlemmerne. 

Endvidere bruges oplysningerne til at administrere kontingentindbetaling.

Databasen ligger på kassererens Computer.

Udmeldte medlemmer og medlemmer, der ikke har betalt kontingent, slettes i databasen kort efter generalforsamlingen.

Personoplysninger videregives ikke.